برنامه کامل بازى هاى جام جهانى2010...

گروه A 
آفریقاى جنوبى، مکزیک، اروگوئه و فرانسه 
آفریقاى جنوبى - مکزیک- ژوهانسبورگ جمعه ۲۱ خرداد (۱۸و ۳۰ دقیقه)
 
اروگوئه - فرانسه- کیپ تاون، جمعه ۲۱ خرداد(۲۳)
 
آفریقاى جنوبى - اروگوئه - پرتوریا - چهارشنبه، ۲۶ خرداد (۲۳)
 
فرانسه- مکزیک- یولوکوانه- پنج شنبه ۲۷ خرداد (23)
 
مکزیک - اروگوئه - روشتنبورگ- سه شنبه - اول تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
 
فرانسه- آفریقاى جنوبى-مانگونانگ - سه شنبه- اول تیر ( ۱۸و۳۰ دقیقه)

گروهB 
آرژانتین- نیجریه- کره جنوبى و یونان 
آرژانتین - نیجریه -ژوهانسبورگ - شنبه ۲۲ خرداد- (18و30) 
کره جنوبى- یونان-بندر الیزابت - شنبه ۲۲ خرداد-(16)
 
یونان - نیجریه-مانگونانگ - پنج شنبه ۲۷ خرداد (18و30)
 
آرژانتین - کره جنوبى- ژوهانسبورگ- پنج شنبه ۲۷ خرداد (16)
 
نیجریه- کره جنوبى- دوربان- سه شنبه اول تیر(۲۳)
 
یونان - آرژانتین- پولوکوانه - سه شنبه اول تیر (۲۳)
 
گروه C 
انگلستان- آمریکا- الجزایر و اسلوونى 
انگلستان - آمریکا -روشتنبورگ- شنبه ۲۲ خرداد (۲۳)
 
الجزایر - اسلوونى - پولوکوانه- یکشنبه ۲۳ خرداد( ۱۶ )
 
اسلوونى - آمریکا -ژوهانسبورگ - جمع ۲۸ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
 
انگستان- الجزایر-کیپ تاون- جمعه۲۸ خرداد ( 23)
 
اسلوونى - انگلستان- بندر الیزابت - چهارشنبه - ۲ تیر( ۱۸ و ۳۰ دقیقه)
 
آمریکا- الجزایر - پرتوریا چهارشنبه ۲ تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
 
گروهD 
آلمان- استرالیا- صربستان و غنا 
آلمان - استرالیا-دوربان- یکشنبه ۲۳ خرداد (23)
 
صربستان- غنا- پرتوریا- ۲۳ خرداد ( 18و30)
 
آلمان - صربستان - بندر الیزابت- جمعه ۲۸ خرداد ( 16)
 
غنا - استرالیا - روشتنبورگ - سه شنبه ۲۹ خرداد ( 18و30)
 
غنا- آلمان -ژوهانسبوگ- چهارشنبه۲ تیر (۲۳)
 
استرالیا- صربستان- نلسپروئیت- صربستان- چارشنبه ۲ تیر ( ۲۳۲ )
 
گره E 
هلند- دانمارک- ژاپن - کامرون 
هلند- دانمارک- ژوهانسبورگ- دوشنبه ۲۴ خرداد( ۱۶)
 
ژاپن - کامرون- مانگوتانگ - دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۱۸و۳۰ دقیقه)
 
هلند- ژاپن- دوربان- شنبه ۲۹ خرداد(16)
 
کامرون - دانمارک- پرتوریا- شنبه ۲۹ خرداد(۲۳)
 
دانمارک - ژاپن- روشتنبورگ- پنج شنبه ۳تیر (۲۳ )
 
کامرون - هلند- کیپ تاون - پنج شنبه ۳تیر(۲۳ )
 
گروه F 
ایتالیا- پاراگوئه- نیوزلند- اسلواکى 
ایتالیا- پاراگوئه- دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۲۳)کیپ تاون
 
نیوزلند- اسلواکى- سه شنبه ۲۵ خرداد (۱۶) روشتنبورگ
 
اسلواکى- پاراگوئه- یکشنبه - ۳۰ خرداد (۱۶) مانگونانگ
 
ایتالیا - نیوزلند- یکشنبه ۳۰ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقیقه)- نلسپروئیت
 
اسلواکى- ایتالیا- ژوهانسبورگ - پنج شنبه ۳تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
پاراگوئه- نیوزلند- پولوکوانه- پنج شنبه ۳تیر (۱۸و ۳۰ دقیقه)
 
گروه G 
برزیل- کره شمالى- ساحل عاج - پرتغال 
ساحل عاج - پرتغال- بندرالیزابت- سه شنبه ۲۵ خرداد( ۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
برزیل- کره شمالى- ژوهانسبورگ - سه شنبه ۲۵ خرداد (۲۳)
 
برزیل- ساحل عاج- ژوهانسبورگ - یک شنبه ۳۰ خرداد (۲۳)
 
پرتغال- کره شمالى- کیپ تاون- دوشنبه ۳۱ خرداد (۱۶)
 
پرتغال- برزیل- دوربان- جمعه ۴ تیر (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
 
کره شمالى - ساحل عاج- نلسپروئیت- جمعه ۴تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
 
گروهH 
اسپانیا- سوئیس- هندوراس و شیلى 
هندوراس - شیلى- نلسپروئیت - چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۶)
 
اسپانیا- سوئیس- دوربان- چهارشنبه ۲۶ خرداد(۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
شیلى- سوئیس- بندر الیزابت- دوشنبه ۳۱ خرداد(۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
اسپانیا- هندوراس- ژوهانسبورگ- دوشنبه ۳۱ خرداد(۲۳)
 
شیلى- اسپانیا- پرتوریا- جمعه ۴تیر(۲۳)
 
سوئیس - هندوراس- مانگونانگ- جمعه ۴تیر (۲۳)
 
دور یک هشتم نهایى 
۱- تیم اول گروهA - تیم دوم گروهB
 
بندر الیزابت- شنبه ۵تیر -(۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
۲- تیم اول گروه c - تیم دوم گروهD
 
روشتنبورگ- شنبه ۵تیر(۲۳)
 
۳- تیم اول گروهD- تیم دوم گردهc
 
مانگونانگ- یکشنبه ۶ تیر(۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
۴- تیم اول گروهB- تیم دوم گروهA
 
ژوهانسبورگ- یکشنبه ۶ تیر(۲۳)
 
۵- تیم اول گروهE - تیم دوم گروه F
 
دوربان- دوشنبه ۷ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
۶- تیم اول گروهG- تیم دوم گروهH
 
ژوهانسبورگ- دوشنبه ۷تیر(۲۳)
 
۷- تیم اول گروهF- تیم دوم گروه E
 
پورتوریا- سه شنبه ۸ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
۸- تیم اول گروه H- تیم دوم گروه G
 
کیپ تاون -سه شنبه ۸تیر (۲۳)
 
دور یک چهارم نهایى 
A :برنده بازى ۵- برنده بازى 6 
بندر الیزابت- جمعه ۱۱ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
B : برنده بازى یک- برنده بازى ۲
 
ژوهانسبورگ- جمعه ۱۱ تیر (۲۳)
 
:Cبرنده بازى ۳ - برنده بازى 4
 
کیپ تاون - شنبه ۱۲ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
 
D :برنده بازى ۷- برنده بازى 8
 
ژوهانسبورگ- شنبه ۱۲ تیر (۲۳)
 
دور نیمه نهایى 
برنده بازىA با برنده بازى B
 
کیپ تاون- سه شنبه ۱۵ تیر(۲۳)
 
برنده بازىCبا برنده بازىD
 
دوربان- چهارشنبه ۱۶ تیر(۲۳)
 
دیدار رده بندى 
بندر الیزابت - شنبه ۱۹ تیر (۲۳) 
دیدار نهایى 
ژوهانسبورگ - یکشنبه ۲۰ تیر(۲۳)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید