برنامه‌ لیگ قهرمانان آسیا

گروه A: الهلال، پاختاکور، الاهلی و صبای قم
سه شنبه20 اسفند87
الهلال-صباقم
الاهلی-پاختاکور
سه شنبه27 اسفند 87
صبا قم-الاهلی
پاختاکور-الهلال
سه شنبه 18 فروردین 88
صبا قم-پاختاکور
الهلال-الاهلی
چهارشنبه 2 اردیبهشت 88
پاختاکور –صبا قم
الاهلی-الهلال
چهارشنبه 16 اردیبهشت88
صبا قم-الهلال
پاختاکور-الاهلی
چهارشنبه 30 اردیبهشت88
الهلال-پاختاکور
الاهلی-صبا قم


گروه B: پرسپولیس- الشباب -الغرافه شارجه
سه شنبه 20 اسفند87
پرسپولیس - شارجه
الغرافه -شباب
سه شنبه 27 اسفند 87
شارجه -الغرافه
الشباب - پرسپولیس
چهارشنبه 19 فروردین 88
شارجه - الشباب
پرسپولیس -الغرافه
سه شنبه اول اردیبهشت88
الشباب عربستان- شارجه
الغرافه- پرسپولیس
چهارشنبه 16 اردیبهشت88
شارجه - پرسپولیس
الشباب عربستان-الغرافه
چهارشنبه 30 اردیبهشت88
پرسپولیس - الشباب
الغرافه- شارجه


گروه C الجزیره– استقلال– الاتحاد ام‌صلال
چهارشنبه 21 اسفند 87
الجزیره – ام صلال
الاتحاد – استقلال
چهارشنبه 28 اسفند 87
ام صلال – الاتحاد
استقلال – الجزیره
سه شنبه 18 فروردین 88
ام صلال – استقلال
الجزیره – الاتحاد
چهارشنبه 2 اردیبهشت 88
استقلال – ام صلال
الاتحاد – الجزیره
سه شنبه 15 اردیبهشت88
ام صلال – الجزیره
استقلال – الاتحاد
سه شنبه 29 اردیبهشت 88
الجزیره – استقلال
الاتحاد – ام صلال


گروه D بنیاد کار - الشباب– سپاهان اتفاق
چهارشنبه 21 اسفند 87
بنیادکار – اتفاق
سپاهان - شباب
چهارشنبه 28 اسفند 87
اتفاق – سپاهان
شباب - بنیادکار
چهارشنبه 19 فروردین 88
اتفاق –شباب
بنیادکار – سپاهان
سه شنبه اول اردیبهشت 88
شباب– اتفاق
سپاهان – بنیاد کار
سه شنبه 15 اردیبهشت 88
اتفاق – بنیادکار
شباب – سپاهان
سه شنبه 29 اردیبهشت 88
بنیاد کار – شباب
سپاهان – اتفاق

/ 0 نظر / 4 بازدید